نمایش 1 - 1 از 1
مدرس دانشگاه های اردبیل مطرح کرد؛ مدرس دانشگاه های اردبیل گفت: ما در حوزه ی ورزش بانوان بسیار بد عمل کرده ایم هیچ سالن تخصصی ویژه بانوان وجود ندارد بدترین ساعات تمرین برای بانوان اختصاص می یابد و هیچ کس گوشش بدهکار نیست . 08/29/1396 - 12:43
اشتراک در ورزش، بانوان، اردبیل، در سراشیبی سقوط،بانوی کوثر