نمایش 1 - 1 از 1
کلمه حماسه انگار تنها برای یک ‌ملت تعریف شده است ملتی که در طول این سال ها فراز و نشیب های بسیار داشته ملتی استوار چون کوه و خروشان چون اروند ، ملتی که دشمن از حضورش تا عمق جان می لرزد. 11/19/1396 - 09:32
اشتراک در حماسه حضور 22 بهمن96،بانوی کوثر