نمایش 1 - 1 از 1
کارگاه آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی برای مدیران و مربیان مهدکودک ها در راستای برنامه جامعه رصد و کاهش آسیب های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با مشارکت بهزیستی برگزار شد. 11/20/1396 - 16:37
اشتراک در کارگاه آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی مربیان مهدکودک های اردبیل،بانوی کوثر