نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس علوم تربیتی؛ کارشناس علوم تربیتی در اردبیل گفت: انیمیشن های خشونت آميز باعث ايجاد رفتار خشونت آميز دركودكان می شود كارتونها و فیلمها بزرگ ترین دليل كابوس های شبانه يا ترسها در كودكان است. 11/21/1396 - 12:14
اشتراک در انیمیشن های خشونت آميز باعث ايجاد رفتار خشونت آميز دركودكان ،بانوی کوثر